G-575383

Algemene voorwaarden

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 Thuisuitgekookt is ingeschreven bij de kamer van koophandel  en maakt zijn bedrijf van het verlenen van diensten op het gebied van koken en het geven van kookworkshops aan huis of op locatie.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst van thuisuitgekookt.nl heeft gesloten.
1.3 Gast: de natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van de overeenkomst met de opdrachtgever een horecadienst wordt verleend.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever van Thuisuitgekookt.nl

3. Offertes en prijzen

3.1 Alle prijzen vermeld op de website zijn indicatief.
3.2 Offertes uitgebracht door Thuisuitgekookt.nl zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig. Alle in offertes genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Reserveringen worden aangenomen 
      op volgorde van binnenkomst. Door het hanteren van dit systeem kan het zijn dat wij een reeds eerder zonden offerte niet na kunnen komen.
3.3 De acceptatie van een offerte door de opdrachtgever geschiedt in alle gevallen per mail. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment van toezending ven de      opdrachtbevestiging door de opdrachtgever.

 4. Producten en diensten

4.1 De overeengekomen diensten worden naar eigen zeggen inzicht door Thuisuitgekook.nl verricht. 
4.2 Indien bepaalde producten niet leverbaar zijn , heeft Thuisuitgekookt.nl het recht om te zorgen voor een passende vervanging, dit zonder overleg met de opdrachtgever.
4.3 Thuisuitgekookt.nl is gerechtigd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van (half) producten en ingredienten van derden.
4.4 De uitvoering van de opdracht is gebasseerd op de door de opdrachtgever opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van de opdrachtgever niet overeenstemt met de werkelijkheid is de opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele gevolgen daarvan.

5. Betalingen

5.1 Thuisuitgekookt.nl is gerechtigd bij een opdracht een aanbetaling van 50% van de totale factuursom te verlangen.
5.2 Naast de aanbetaling dienen betalingen te geschieden middels een tikkie bijvoorbeeld per mobiele telefoon of uiterlijk binnen 5 werkdagen te voldoen.
5.3 Ingeval tijdige betaling achterwege blijft is de opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is dan gehouden tot een vergoeding van de incassokosten en andere buitengerechtelijk kosten.
5.4 Ingeval tijdige betaling van een aanbetaling achterwege blijft is Thuisuitgekookt.nl daarnaast gerechtigd de overeenkost te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

6. Annuleringen

6.1 Annuleringen dienen per e-mail te geschieden.
6.2 Kosteloos annuleren is mogelijk tot 8 dagen voor aanvang van de opdract. Eventuele aanbetalingen van de opdrachtgever aan Thuisuitgekookt.nl zullen worden geretourneerd.
6.3 Ingeval van annulering van de opdracht tot 72 uur voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 30% van de totale factuursom verschuldigd aan Thuisuitgekookt.nl
6.4 Ingeval van annulering van de opdracht 72 en 24 uur voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 90% van de totale  factuursom verschuldigd aan Thuisuitgekookt.nl
6.6 De onder 6.3 tot en met 6.5 genoemde bedragen is de opdrachtgever aan Thuisuitgekookt.nl verschuldigd als vergoeding van het door Thuisuitgekookt.nl geleden nadeel als gevolg van de annulering van de opdracht en zullen voor zover mogelijk worden verrekend met eventuele aanbetalingen.

7. Overmacht

7.1 Thuisuitgekookt.nl is niet gehouden tot (tijdige) nakoming van de overeenkomst en/of betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever, ingeval Thuisuitgekookt.nl als gevolg van overmacht verhinderd wordt om enige verplichting (tijdig) na te komen. 
7.2 Ingeval Thuisuitgekookt.nl als bevolg van een overmachtsituatie niet in staat is om (tijdig) aan enige verplichting uit de overeenkomst te voldoen, zal zij de opdrachtgever  hiervan zo spoedig als
mogelijk in kennis stellen.
7.3 Onder overmacht wordt bijvoorbeeld verstaan:
a) het geheel of gedeeltelijk uitvallen, door welke oorzaak dan ook, van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde apparatuur.
b) storingen in de aanvoer van de door derden te leveren goederen, alsmede water,gas en energieleveringen.
c) brand of ongevallen en ziekte.
d) transportbelemmeringen of transport problemen zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen, blokkades,noodweer of autopech.
e) iedere storing in de geregelde productie.
f) iedere andere niet tot de normale handelsrisico's te rekenen gebeurtenissen.

8. Vergunningen

Indien voor de uitvoering van de opdracht toestemming van een derde is vereist, draagt de opdrachtgever voor zijn rekening zorg voor het verkrijgen van de toestemming. De opdrachtgever voor
zijn rekening zorg te verkrijgen van de toestemming. De opdrachtgever verschaft Thuisuitgekookt.nl desgevraagd een kopie van de verkregen toestemming.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Thuisuitgekookt is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de opdracht ongeacht de wijze waarop de schade is onstaan en de personen
door wie zij is veroorzaakt, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Thuisuitgekookt.nl of haar ondergeschikten.
9.2 Thuisuitgekookt.nl is nimmer aansprakeilijk voor gevolgschade.
9.3 De opdrachtgever vrijwaart Thuisuitgekookt voor claims van derden, waaronder een gast, verband houdende met schde bedoeld in artikel 9.1
9.4 De aansprakelijkheid van Thuisuitgekookt.nl is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering
wordt uitbetaald.

10. Diensten en locatie

10.1 Ingeval diensten worden geleverd op of in een aan de opdrachtgever toebehorende locatie, stelt de opdrachtgever de keuken, apparatuur, energie, gas, water e.d kostenloos ter bschikking aan
Thuisuitgekookt.nl. Afval wat in verband staat met het geserveerde diner of walking dinner blijf achter op de feestlocatie.
10.2 Belastingen , Buma/stemra-rechten, retributies en kosten van energie, gas en waterverbruik, riolering en afvalverzekeringen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1 De verhouding tussen de opdrachtgever en Thuisuitgekkokt.nl worden beheerst door het Nederlands recht.
 

Share our website